0
Twój koszyk jest aktualnie pusty

Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

przez MATERIAL SEREK SPÓŁKA JAWNA ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra

§1. Podstawowe definicje

 1. Administrator danych osobowych (dalej jako Administrator) – MATERIAL SEREK SPÓŁKA JAWNA ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6112766207
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 4. Polityka – niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 6. Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem monikaserek.com, należąca do Administratora i zarządzana przez Administratora. Platforma umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach online, organizowanych przez Administratora oraz służy do wymiany informacji między Uczestnikiem i Administratorem, w szczególności udzielaniu odpowiedzi na pytania Uczestnika, przekazywaniu komunikatów technicznych itp.
 7. Uczestnik – osoba, która dokonała dobrowolnie zapisu na szkolenie organizowane przez Administratora i bierze udział w tym szkoleniu. Za Uczestnika w rozumieniu niniejszej Polityki uważa się również osobę, która ukończyła szkolenie, a nie usunęła swojego konta na platformie monikaserek.com
 8. Odwiedzający – osoba, która za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej odwiedza Platformę

§2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator przetwarza określone poniżej dane osobowe Uczestników. Dane te Uczestnik podaje dobrowolnie, rejestrując konto na Platformie czy zapisując się na dowolnie wybrane szkolenie, oferowane na Platformie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda Uczestnika (jaką wyraża, zapisując się na szkolenie czy rejestrując konto na Platformie) oraz przepisy prawa – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie danych osobowych, jakie Uczestnik podaje do wystawienia dla niego dokumentów ukończenia szkolenia
 3. Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie przez Uczestnika, a przetwarzanych przez Administratora należą: imię i nazwisko, adres email, adres podany jako adres do wysyłki dokumentów ukończenia szkolenia. W celu wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia Administrator przetwarza również dobrowolnie podane dane osobowe Uczestnika: data urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL, jeśli ma on zostać na życzenie Uczestnika zamieszczony w zaświadczeniu, wystawianym według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w szkoleniu oraz wystawienia i doręczenia mu dokumentów ukończenia szkolenia. Żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zapewnia, iż podawane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika i Odwiedzającego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia Uczestnikowi normalnego toku udziału w szkoleniu, na które Uczestnik się zapisał, a także w celu wystawienia mu dokumentów ukończenia szkolenia (certyfikatu i zaświadczenia na druku MEN).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia pełną przejrzystość przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także innych aktów prawnych, mających zastosowanie i regulujących przetwarzanie danych osobowych
 6. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia ilości tych osób. Administrator niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Mając na względzie fakt, iż jedyną drogą, jaką Uczestnik przekazuje dane osobowe jest droga elektroniczna (rejestracja na Platformie, poczta email), Administrator zapewnia wszelką możliwą ochronę techniczną tych danych, zapewniając Uczestnikowi pełny i nieograniczony wgląd w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz inne prawa, jakie Uczestnik posiada w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, o których mowa w §2 ust. 2 jest ograniczone czasowo – imię i nazwisko oraz adres email, służące do rejestracji konta na Platformie (konto Uczestnika) jest przechowywane w okresie do 2 lat od ostatniego logowania się Uczestnika, a po tym czasie bezczynności Uczestnika bezpowrotnie usuwane z Platformy. Przechowywanie konta przez okres 2 lat ma na celu umożliwienie Uczestnikowi ewentualnego udziału w kolejnych szkoleniach bez konieczności odrębnej rejestracji konta.
 9. Na życzenie Uczestnika Administrator dokonuje ustawienia widoczności profilu Uczestnika, o której mowa w §2 pkt 7 Polityki.
 10. Dane osobowe Uczestników nie są profilowane, nie są również przetwarzane w jakikolwiek całkowicie zautomatyzowany sposób. Wszelkie operacje na danych dokonywane są ręcznie przez Uczestnika lub Administratora
 11. Inshot mod apk wygenerował tę stronę polityki prywatności

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Administrator ogranicza liczbę osób upoważnionych do dostępu i przetwarzania tych danych jedynie do osób, których obowiązkiem jest zapewnienie Uczestnikowi sprawnego udziału w szkoleniu oraz wystawienie dokumentów ukończenia danego szkolenia. Administrator stosuje rozwiązania techniczne zapewniające, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.
 2. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim.
 3. Podmioty współpracujące z Administratorem – biura rachunkowe, firmy informatyczne itp. nie mają dostępu do żadnych danych osobowych Uczestników i nie uczestniczą w procesach ich przetwarzania
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

§4 Konta Uczestników na Platformie

 1. Konto Uczestnika po jego zarejestrowaniu na Platformie obejmuje następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, login, adres email, nazwa wyświetlana publicznie (pseudonim). Uczestnik rejestruje konto dobrowolnie, przed zapisaniem się na szkolenie albo na etapie zapisywania się na szkolenie. Konto Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Uczestnik może samodzielnie modyfikować dane, które udostępnił przy rejestracji konta. Uczestnik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto zarejestrowane na Platformie. Na życzenie Uczestnika usunięcia czy modyfikacji konta dokonuje Administrator
 3. Adresy email Uczestnika nie są widoczne publicznie nawet, jeśli Uczestnik w ustawieniach swojego konta określi widoczność swojego profilu na poziomie publicznym
 4. Konta Uczestników na platformie pozostają zarejestrowane przez okres dwóch lat od ostatniego logowania albo do czasu, aż zostaną usunięte z Platformy

§5. Dane osobowe podawane na etapie zapisywania się na szkolenie i wystawiania dokumentów ukończenia szkolenia

 1. Przy zapisywaniu się na szkolenie Uczestnik podaje swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do bieżących kontaktów z Administratorem oraz adres email. Dodatkowo Uczestnik może wskazać dane do wystawienia faktury, jeśli są one inne niż dane Uczestnika (np. jeśli faktura ma zostać wystawiona na zakład pracy).
 2. Dane osobowe podane na etapie zapisywania się na szkolenie są widoczne jedynie dla administratora danych oraz Uczestnika. Żadna inna osoba trzecia nie ma dostępu do tych danych, nie są one również udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Dane osobowe, które Uczestnik podał w czasie zapisywania się na szkolenie są anonimizowane po upływie 2 lat od dnia zapisania się na szkolenie, a po upływie 3 lat od dnia zapisania się na szkolenie bezpowrotnie usuwane z systemu
 4. Uczestnik ma pełny dostęp do danych, jakie podał przy zapisywaniu się na szkolenie i w każdej chwili może je zmienić, usunąć, jak również poprosić Administratora o zmianę czy usunięcie tych danych. Dane te zostają usunięte automatycznie wraz z usunięciem konta Uczestnika.
 5. Dane osobowe, jakie Uczestnik podaje po zakończeniu szkolenia, służące do wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia i wysłania dokumentów ukończenia szkolenia, a po ich wystawieniu i wysłaniu bezpowrotnie usuwane. Nie są one udostępniane osobom trzecim jak również przetwarzane w jakimkolwiek innym celu niż wystawienie i wysłanie dokumentów ukończenia szkolenia.

§5. Pliki cookies.

 1. Platforma korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
  4. w celu wzięcia udziału w szkoleniu, zapamiętywania postępów w nauce po zaznaczeniu przez Uczestnika danej lekcji jako ukończona.
 4. Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. W szczególności aktywne pliki cookies są wymagane do udziału w szkoleniu.
 7. Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane na platformie w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 9. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§6 Uprawnienia osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik ma prawo:
  1. Uzyskania informacji, w jakim celu i jakim przedziale czasowym przetwarzane są jego dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce, żądać kopii udostępnionych danych
  2. Żądania sprostowania danych, które są nieaktualne, błędne, usunięcia danych, jeśli nadal są one w posiadaniu Administratora, a cel przetwarzania został osiągnięty
  3. Przekazania udostępnionych Administratorowi danych w dostępnym powszechnie formacie podmiotowi trzeciemu
  4. Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, co do których Uczestnik ma wątpliwości odnośnie celu ich przetwarzania
  5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych danych, żądanie ich zmiany czy usunięcia Uczestnik wnosi w formie pisemnej na adres:

Monika Podolska-Serek ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra,  lub poprzez email: kontakt@monikaserek.com

 1. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności określać:
  1. Z jakiego uprawnienia chce skorzystać Uczestnik
  2. Jakiego procesu przetwarzania danych osobowych dotyczy jego żądanie
  3. Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie

§7. Postanowienia końcowe

 1. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną integralność tych danych, nieudostępnianie ich podmiotom trzecim
 2. Dane osobowe Uczestników nie są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych. Jedynym celem gromadzenia i przetwarzania danych jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w szkoleniu oraz wystawienie i wysłanie dokumentów ukończenia szkolenia
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkich informacji o przetwarzaniu udziela Administrator, tel. +48 570 215 010,  email:kontakt@monikaserek.com

   

 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej polityki, w szczególności w razie zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.

Privacy Policy and Personal Data Processing

by MATERIAL SEREK GENERAL PARTNERSHIP ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra

§1. Basic Definitions

 1. Personal Data Administrator (hereinafter referred to as Administrator) – MATERIAL SEREK GENERAL PARTNERSHIP ul. Wolności 171, 58-560 Jelenia Góra, Tax Identification Number (NIP): 6112766207
 2. Personal Data – means information about an identified or identifiable natural person („data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier, or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity of that natural person.
 3. Personal Data Processing – means any operation or set of operations which is performed on personal data or sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination, or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure, or destruction.
 4. Policy – this Privacy Policy
 5. GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
 6. Platform – the website located at monikaserek.com, owned by the Administrator and managed by the Administrator. The Platform enables participation in online training organized by the Administrator and serves for exchanging information between the Participant and the Administrator, in particular providing answers to Participant’s questions, transmitting technical messages, etc.
 7. Participant – a person who voluntarily signs up for training organized by the Administrator and participates in this training. For the purposes of this Policy, a Participant also includes a person who has completed the training but has not deleted their account on the monikaserek.com platform.
 8. Visitor – a person who visits the Platform using any web browser

§2. Processing of Personal Data by the Administrator

 1. In connection with its activities, the Administrator processes certain personal data of Participants. Participants voluntarily provide this data by registering an account on the Platform or signing up for any training offered on the Platform.
 2. The legal basis for processing the personal data of Participants is the consent of the Participant (expressed by signing up for training or registering an account on the Platform) and legal provisions – regulations of the Minister of National Education regarding continuing education in non-school forms in the scope of personal data provided by the Participant for the purpose of issuing documents of completion of the training
 3. The personal data voluntarily provided by the Participant and processed by the Administrator include: name and surname, email address, address provided as the address for sending training completion documents. For the purpose of issuing training completion documents, the Administrator also processes the personal data voluntarily provided by the Participant: date of birth, place of birth, and PESEL number, if requested by the Participant to be included in the certificate issued in accordance with the regulations of the Minister of National Education regarding continuing education in non-school forms
 4. Personal data is collected and processed solely for the purpose of enabling the Participant to participate in the training and issuing and delivering training completion documents to them. No personal data is transferred to third parties; it is not transferred outside the European Economic Area. The Administrator ensures that voluntarily provided personal data of the Participant and Visitor are collected and processed only to the extent necessary to ensure the Participant’s normal participation in the training they signed up for and to issue them training completion documents (certificate and certificate on MEN print).
 5. In connection with the processing of personal data, the Administrator ensures full transparency of personal data processing, processing them in accordance with the applicable GDPR regulation and the provisions of the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data, as well as the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services.
 6. Any information regarding the processing of personal data can be obtained by contacting the Administrator via email at daneosobowe@monikaserek.com or via traditional mail at the Administrator’s address.

§3. Consent to the Processing of Personal Data

 1. Providing personal data by the Participant is voluntary. The Participant has the right to access their data, correct it, request its removal, or limit its processing. The Participant also has the right to object to the processing of personal data for marketing purposes or to withdraw consent to the processing of personal data at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
 2. Withdrawal of consent or deletion of personal data may result in the inability to participate in the training or obtain training completion documents.
 3. Participants’ personal data is stored for the period necessary to achieve the purposes for which the data was collected and processed or until the Participant deletes their account on the Platform.
 4. The Participant has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if they consider that the processing of personal data concerning them violates the provisions of the GDPR.

§4. Final Provisions

 1. The Policy enters into force on the day of its publication on the Platform.
 2. The Administrator reserves the right to change the provisions of the Policy at any time without prior notice to Participants. Any changes to the Policy will be published on the Platform.